Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Jak czytać raporty z analiz badania wody?

badanie wody

Woda do celów przemysłowych, tak jak i woda komunalna musi być badana przez specjalistyczne laboratoria. Ich zakres działalności obejmuje badania parametrów fizykochemicznych i chemicznych oraz oznaczanie składu chemicznego wody i jej osadów w różnego typu instalacjach. Efektem tych analiz są wnikliwe raporty, które pomagają we wdrażaniu odpowiednich metod uzdatniania wody. Warto się dowiedzieć, w jaki sposób należy je czytać.

 „Nowoczesne i zaawansowane technologicznie laboratoria prowadzą wnikliwe badania analityczne wody. Nasze laboratorium analiz fizykochemicznych – przekonuje ekspert z laboratorium ESC Global – wykonuje badania wody, między innymi wody kotłowej i chłodniczej oraz osadów pochodzących z przemysłowych układów wodno-parowych szczególnie powstających w kotłach oraz urządzeniach wchodzących w skład instalacji grzewczych i chłodzących. Tego typu laboratoria posługują się wysokiej klasy miernikami i urządzeniami, które pozwalają na realizację badań o najwyższym standardzie”.

Podstawowe parametry wody

Podstawą do oceny jakości wody jest analiza jej najważniejszych parametrów, w której bada się m.in. pH wody, przewodność elektryczną, twardość ogólną i szczątkową, twardość wapniową, zasadowość oraz zawartość magnezu, manganu, wapnia, krzemionki, chlorków, żelaza i wielu innych pierwiastków i związków chemicznych. Raporty przedstawiają wyniki analiz i wszystkie zebrane informacje oraz wskazania i opracowania, które stanowią interpretację wyników i pozwalają na przygotowanie metody uzdatniania wody.

Analiza pierwiastków

Do precyzyjnego badania składu wody przemysłowej i surowej stosuje się metodę spektroskopii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES). Dzięki tej technice można dokładnie określić zawartość poszczególnych pierwiastków. Wyniki podaje się w raporcie w miligramach na litr wody. Podobne badanie przeprowadza się do analizy zawartości pierwiastków w kamieniu kotłowym. W tym przypadku wyniki podawane są w miligramach na kilogram.

Badania na zawartość węgla organicznego

Badanie TOC całkowitej zawartość węgla organicznego jest pomiarem często wykorzystywanym jako niespecyficzny wskaźnik jakości wody. Analiza TOC dla wody jest szybką i łatwą w użyciu metodą, która dostarcza cennych informacji o kondycji wody przemysłowej i surowej. Również ta metoda stosowana jest do badania kamienia kotłowego. Oba badania dają obraz zawartości węgla ogólnego, nieorganicznego i organicznego w miligramach na litr.

Sprawność złoża jonowymiennego

Zmiękczanie wody przy użyciu złoża jonowymiennego polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość na zasadzie wymiany jonów wapnia i magnezu, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Odbywa to się podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną. Jeżeli woda zawiera wysokie wartości żelaza, wówczas jony te są również pochłaniane przez żywicę i sprawność jonowymienna złoża maleje. Dla oceny potencjalnych zagrożeń złoża jonowymiennego bada się zawartość żelaza w wodzie. Interpretacja wyników wskazuje na zawartość zanieczyszczeń wody i określa:

  • przy zakresie 0 – 100 mg/l małe zanieczyszczenie,
  • przy zakresie 100 – 250 mg/l średni do wysokiego stopień zanieczyszczenia,
  • przy zakresie powyżej 250) mg/l bardzo duże zanieczyszczenie.

Raporty z analizy wody służą do oceny jej jakości i pozwalają na wybór najlepszej metody jej uzdatniania zarówno do celów przemysłowych, jak i komunalnych. Przy interpretacji wyników analiz należy posługiwać się obowiązującymi normami i wytycznymi, które określają parametry wody konieczne do zachowania standardów w poszczególnych zastosowaniach.