Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Poznaj czynniki wpływające na notowania walut

kursy walut

Notowania walut – kursy walutowe – to relacje wymienne jednych walut na inne. Kurs np. funta brytyjskiego jest ceną wyrażoną w złotówkach, jaką należy zapłacić za jednego funta. Wszystkie waluty podlegają transakcjom na rynku walutowym, a na ich ceny mają wpływ różne czynniki:  nie tylko polityka walutowa prowadzona przez władze poszczególnych państw. Sprawdźmy, co jeszcze wpływa na notowania walut.

Co kształtuje kursy walut?

Wyróżniamy różne czynniki kształtujące kursy walut: nie tylko polityczne, lecz także ekonomiczne i psychologiczne. Do ekonomicznych należy zaliczyć:

  • popyt na waluty obce,
  • podaż walut na rynku krajowym,
  • różnice w poziomach stóp inflacji na rynkach obcym i krajowym,
  • różnice w poziomach stóp procentowych na rynkach obcym i krajowym,
  • poziom reglamentowania walut,
  • poziom rozwoju gospodarki krajowej,
  • poziom gospodarczy państw partnerskich.

Ponadto ważny dla wysokości kursu waluty jest poziom PKB: produktu krajowego brutto. O szczegóły pytamy naszego rozmówcę – przedstawiciela Kantoru CENT, najstarszego kantoru wymiany walut we Wrocławiu:

PKB to dochód wytworzony w kraju w ciągu roku przez obywateli oraz obcokrajowców. Wzrost PKB oznacza poprawę stanu gospodarki. Wzrasta wówczas poziom produkcji, a rynek staje się atrakcyjny dla kapitału zagranicznego. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost popytu na walutę krajową, a więc także jej umocnienie.

Z kolei czynniki polityczne to m.in. wszelkie napięcia i zmiany zachodzące w danym kraju. Nowy rząd, prezydent, pomysły polityczne – to wszystko może wywoływać zawirowania na międzynarodowym rynku walut, choć pozornie zmiany dotyczą jedynie gospodarki własnej państwa. A czynniki psychologiczne? One wynikają z oczekiwań międzynarodowego środowiska wobec wewnętrznych gospodarek poszczególnych krajów.

Inflacja a wartość waluty

Mówiąc o czynnikach kształtujących kursy walut nie sposób nie wspomnieć o inflacji. Przykładowo waluta ogarniętej hiperinflacją, olbrzymim kryzysem gospodarczym Wenezueli ma wartość tak niską, że zaledwie za 25 złotych można by nabyć milion boliwarów wenezuelskich. Nie bez powodu przedstawiamy jej wartość wobec złotego – w końcu wartość jednej z porównywanych walut zawsze zestawiamy z inną, a wiedza na temat inflacji kraju, którego walutę chcemy wymienić, jest podstawą. Jeżeli w jednym państwie poziom inflacji jest wyższy w porównaniu do drugiego, dochodzi wtedy do obniżenia wartości waluty.

Z kolei poziom inflacji jest regulowany nie tylko przez czynniki wewnętrzne, ale także te spoza kraju. Jakie? Choćby wyższe ceny surowców energetycznych. I o ile sama w sobie inflacja nie jest z góry zjawiskiem niekorzystnym, o tyle powinna przynajmniej utrzymywać się na stabilnym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że szybki wzrost cen zmniejsza popyt na produkty krajowe, zwiększa zaś konkurencyjność towarów zagranicznych, a w konsekwencji rośnie podaż na walutę krajową.